ספר הישכם אוהבים את ה'

הראב"ד הרב שריאל רוזנברג שליט"א אודות שיער הבא מהודו

קונטרס עדותם של השליחים

קונטרס ההרים התלויים בשערה

תשובה לדברי הרב משה שאול קליין שליט"א

חומר תקרובת עבודה זרה ומעלת ביעורה

קונטרס פאת קדמה - תשובות הלכתיות בכל טענות המתירים

פאת קדמה ב - השלמות ומשא ומתן הלכתי עם המתירים

רוח שערה -אודות התרמית של הכשרות חניכי הישיבות

עיונים בדברי הרב אשר וייס בעיניין שיער הבא מהודו

בירור דברים במשנת הגאון רבי חיים ישראל הלוי בעלסקי זצוק"ל. בעל השלחן הלוי